• Private Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.LIMBAWPACZCE.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokona on ogromnych starań, by Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, obowiązki Administratora tych danych a także informacje                       o używaniu plików cookies
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest ochrona danych osobowych Administrator stosuje następujące formy zabezpieczeń:
 5. szyfrowania Twoich danych za pomocą warstwy SSL (Secure Sockets Layer) podczas ich przesyłania
 6. w określonych przypadkach procesów anonimizacji, pseudonimizacji i szyfrowania Twoich danych osobowych
 7. innych zabezpieczeń sprzętowych, sieciowych oraz systemowych, takich jak: zapory ogniowe, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe sprzętowe oraz sieciowe, kontrolowane dostępy za pośrednictwem zabezpieczonej sieci VPN i wielu innych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT
 8. elektronicznych oraz fizycznych mechanizmów kontroli dostępu osób do budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są Twoje dane osobowe (m.in. kluczy magnetycznych i elektronicznych, zamków bezpieczeństwa, monitoringu),
 9. innych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.limbawpaczce.pl jest PPHU LIMBA Anna Gumółka  z siedzibą w Blachowni, ul. Częstochowska 43, 42-290 Blachownia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Blachowni pod numerem 1544. Dane kontaktowe: tel. +48 601 472 361, adres e-mail limba@limbawpaczce.pl. W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: limba@limbawpaczce.pl .

II . CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
 2. a) Wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów - Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
 3. b) Prowadzenia marketingu - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 4. c) Prowadzenia ksiąg podatkowych - Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
 5. d) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora -Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 6. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 7. a) zarejestrowania się na stronie internetowej
 8. b) zawarcia umowy
 9. c) dokonania rozliczeń
 10. d) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonania usługi
 11. e) działań marketingowych – newsletter (za zgodą Użytkownika)

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 2. Zarejestrowania się na stronie internetowej:

            - adres e-mail

 1. b) dokonania zakupów za pomocą strony internetowej:

            - imię i nazwisko

           -  adres dostawy

           - numer telefonu

           - adres e-mail

          - numer NIP (opcjonalnie w przypadku żądania wystawienia faktury)

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJL 119, 4.5.2016 p.1-88 dalej zwane: „rozporządzenie RODO”. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

 

V   PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu- osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

 

 

VI. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 4. a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku Klienta, który   korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 5. b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 6. c)dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 7. d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

VII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza UE)

Dane osobowe Użytkownika  są przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy www.limbawpaczce.pl  mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego. Taka sytuacja ma miejsce  w sytuacji, w której Użytkownik z obszaru trzeciego państwa  składa zamówienie z dostawą do takiego kraju. Dane osobowe mogą być przekazywane spedytorom doręczającym przesyłkę na obszarze państwa trzeciego W powyższym przypadków Administrator  zabezpieczy  przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w szczególności zawierając umowy                 o poufności oraz o przetwarzaniu danych osobowych w sposób, który jest zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej i Polsce prawa z dziedziny ochrony danych osobowych oraz na warunkach mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

 

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane ”cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m. in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczący używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one identyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, Który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

          - _ga

          - _gat

          - _gid

          - collect

          - ads/ga-audiences

          - js_hash

          - stat_add_visit

 

 1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej są ustalone przez administratora
 2. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej
 3. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 4. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 7. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 8. Rozpoznawanie Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników.
 9. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej
 10. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce,  celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny
 11. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej
 12. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.