• RODO


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu limbawpaczce.pl jest PPHU LIMBA Anna Gumółka z siedzibą w Blachowni, ul, Częstochowska 43, 42-290 Blachownia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Blachowni pod numerem 1544. Dane kontaktowe: tel. +48 601 472 361 , adres e-mail limba@limbawpaczce.pl W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: limba@limba-dekoracje.pl
2. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
a) Sprzedaży wysyłkowej towarów przez portal limbawpaczce.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy –(art. 6ust. 1lit.f RODO),
(c) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
(a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu, limbawpaczce.pl
(b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(c) Podmioty świadczące usługi płatności on-line/dostawcy usług bankowych.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego