• Terms and conditions

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ LIMBAWPACZCE.PL 

Hurtownia internetowa LIMBAWPACZCE.PL jest prowadzona przez  P.P.H.U. Limba Anna Gumółka  
ul. Częstochowska 43, 42-290 Blachownia, NIP 573-025-98-13, REGON 150956570.  

Hurtownia internetowa prowadzona jest pod adresem internetowym www.limbawpaczce.pl .  

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU  

Hurtownia internetowa LIMBAWPACZCE.PL prowadzi sprzedaż hurtową produktów za pośrednictwem sieci Internet.      

Klientami uprawnionymi do składania zamówień przez hurtownię internetową, mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). 

Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł brutto. Zamówienia o niższej wartości nie będą realizowane.  

Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.  

SZCZEGÓŁY REGULAMINU  

I.  OFERTA I DOSTĘPNOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW  

Klient uzyskuje możliwość korzystania z hurtowni internetowej z chwilą otrzymania od LIMBAWPACZCE.PL loginu oraz hasła. Dostęp do hurtowni internetowej następuje poprzez zalogowanie się Klienta na stronie www.limbawpaczce.pl .  

Produkty, które są prezentowane na stronie internetowej LIMBAWPACZCE.PL, nie zawsze odzwierciedlają stany magazynowe Firmy. W przypadku, gdy Klient zamówi produkt, którego hurtownia nie posiada na stanie magazynowym, LIMBAWPACZCE.PL zobowiązuje się poinformować Klienta o fakcie wyczerpania zapasów.LIMBAWPACZCE.PLzastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.   

Umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Klient zaakceptuje otrzymaną od hurtowni internetowej informację o przyjęciu zamówienia potwierdzającego dostępność produktów oraz określającą koszt transportu, i ją zaakceptuje.     

Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej wpłaty za zamówiony produkt, wraz z kosztem dostawy, a w przypadku gdy Klient wybrał opcje „za pobraniem”, w momencie potwierdzenia przez hurtownię przyjęcia zamówienia.  

II.  KOSZTY PRZESYŁKI PRODUKTU

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. Wyjątkiem są zamówienia o wartości powyżej 3000 zł, które LIMBAWPACZCE.PL wysyła na własny koszt. Bezpłatną dostawą nie są objęte towary wielkogabarytowe (o niestandardowym gabarycie lub wadze).  

Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem:  

a) kuriera (czas doręczenia około 1-2 dni)  
b) transportu własnego PPHU Limba  
c) odbioru osobistego przez Klienta  

III.  ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY PRODUKT I DOSTAWĘ:  

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami hurtowymi brutto. Ceny są podawane w złotych polskich (PLN).  

LIMBAWPACZCE.PL udziela następujących rabatów (od wartości brutto zamówienia):  
powyżej 3000 zł – 3%  
powyżej 5000 zł – 5%  
powyżej 10000 zł – 10%

LIMBAWPACZCE.PL realizuje zamówienia płatne przelewem na konto hurtowni internetowej lub płatne za pobraniem.  

Koszt transportu określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, po jego złożeniu (w zależności od gabarytów, wagi, rodzaju produktów itp.).

Numer konta przesyłamy drogą mailową po przygotowaniu zamówienia przez obsługę hurtowni (po potwierdzeniu dostępności zamówionych produktów).

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA  


LIMBAWPACZCE.PL realizuje zamówienia niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych* licząc od daty zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej  wpłaty należności, lub w przypadku opcji płatności za pobraniem - od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia przez hurtownię internetową.  
* Powyższy termin nie dotyczy okresu styczeń-sierpień. W tych miesiącach realizacja zamówienia może trwać dłużej. Jeśli taka sytuacja nastąpi, hurtownia poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o możliwych opóźnieniach.


 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  Nie oferujemy możliwości odstąpienia od umowy. Prawo zwrotu zakupionego towaru przysługuje wyłącznie konsumentom i nie dotyczy transakcji między przedsiębiorcami.  

  VI.  REKLAMACJA

W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien w momencie doręczenia, w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie hurtownię internetową LIMBAWPACZCE.PL .

Podstawą reklamacji jest dokument zakupu towaru paragon lub faktura VAT.

Towar uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres:  
PPHU Limba  
ul. Częstochowska 43  
42-290 Blachownia

LIMBAWPACZCE.PL nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zgłoszenie reklamacji  powinno nastąpić na piśmie (drogą e – mail, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). Klient w terminie 14 dni otrzyma decyzję o uznaniu, bądź odmowie uznania reklamacji.  

Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na nowy bądź zostanie zwrócony koszt reklamowanego towaru.

 

VII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALU 

 

 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu limbawpaczce.pl jest PPHU LIMBA Anna Gumółka  z siedzibą w Blachowni, ul. Częstochowska 43, 42-290 Blachownia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Blachowni pod numerem 1544. Dane kontaktowe: tel. +48 601 472 361, adres e-mail limba@limbawpaczce.pl. W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: limba@limbawpaczce.pl.
 2. Firma  przetwarza dane osobowe w celach: 
  a)    sprzedaży wysyłkowej towarów przez portal limbawpaczce.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  c)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą. 
 4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5.  Odbiorcami danych osobowych będą:
 6. a) podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 7. b) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu limbawpaczce.pl 
 8. c) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

   Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia. 
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 z naniesionymi zamianami: artykuł VII, obowiązującymi od dnia 25.05.2018r. 

LIMBAWPACZCE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zamiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmian na stronie www.limbawpaczce.pl.  
Zamówienia Klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminu z dnia składania zamówienia.  

Dane osobowe, które Klient podaje w formularzu zamówienia, są chronione i nieudostępniane osobom trzecim. Dane osobowe Klientów LIMBAWPACZCE.PL wykorzystuje wyłącznie do realizacji zamówienia LIMBAWPACZCE.PL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania danych osobowych klienta.  

Klient wyraża zgodę na wystawianie FV bez jego podpisu.

Zawartość hurtowni internetowej LIMBAWPACZCE.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia stron umowy obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.